Beleidsverklaring VGM

Beleidsverklaring VGM

Kwaliteit:

Het beleid van de directie is erop gericht om zo goed mogelijk aan de eisen en behoeften van haar klanten te voldoen. Voor dit doel is een Managementsysteem opgezet en ingevoerd dat op een effectieve en economisch verantwoorde wijze wordt uitgevoerd en in stand gehouden.

Voor wat betreft kwaliteit is het managementsysteem opgezet op basis van de ISO 9001 normen.

Dit betekent dat de directie zich zal houden aan alle van toepassing zijnde wet en regelgeving en een kader biedt om KVGM-doelstellingen vast te stellen en te beoordelen. Een en ander moet leiden tot een continue verbetering van het systeem. De kwaliteit van zowel de processen als de dienstverlening wordt bepaald door de inzet van directie en alle medewerkers. De betrokkenheid en effectieve medewerking van medewerkers en directie bij het invoeren en onderhouden van het systeem is dan ook van groot belang.

In dit kader heeft de directie van Meprofa de volgende beleidsdoelstellingen geformuleerd:

 • Het bewaken en optimaliseren van de klanttevredenheid en klantgerichtheid;
 • Het vergroten van de kennis en vaardigheden die bij werknemers in de organisatie aanwezig zijn;
 • Het blijven voldoen aan de eisen die worden gesteld vanuit wet- en regelgeving;
 • Het bieden van een raamwerk voor het bepalen van kwaliteitsdoelstellingen en continu verbeteren;
 • Het bewaken van de externe en interne kwaliteit en het continu verbeteren van de processen;
 • Het bijdragen aan duidelijkheid in de organisatie door middel van het vastleggen van verantwoordelijkheden, bevoegdheden, procedures en werkwijzen op kwaliteitsgebied;
 • Het bevorderen van eenduidigheid in werken, waardoor de kracht van onze werk methodiek tot zijn recht komt en bijdraagt aan ons succes;
 • Het leveren van diensten conform de gestelde eisen en focus op een gezonde balans tussen risico’s en kansen.

Veiligheid:

Veiligheid en arbeidsomstandigheden zijn belangrijke aspecten in de bedrijfsvoering. Om deze reden is het Managementsysteem eveneens opgezet op basis van de minimumeisen van VCA**.

De VGM-risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) is opgesteld en er wordt jaarlijks op basis van een evaluatie een plan van aanpak opgesteld om restrisico’s op te lossen of te beheersen. Mede aan de hand van deze RI&E voert de directie een actief beleid als het gaat om het voorkomen van persoonlijk letsel. De doelstelling is om de veiligheid van de eigen medewerkers (ook tijdelijke) en die van derden te waarborgen. Door middel van taak risico analyses, duidelijke veiligheidsinstructies, interne communicatie en het (gratis) verstrekken van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen wordt er alles aan gedaan om VGM-risico’s vast te stellen en te beheersen.

 

Gezondheid:

De gezondheid van het personeel is een groot goed. Voortdurend zal de directie daarom een afweging maken van noodzakelijke handelingen met de daaraan verbonden gezondheidsrisico’s en werkbelasting van het personeel. Bij de besluitvorming over vernieuwing en vervanging van materieel, inrichting van gebouwen, auto’s en aanschaf van hulpmiddelen en meubilair zullen de ergonomische, veiligheidskundige en arbeids-hygiënische aspecten worden meegenomen. Dit met name om het werk zo aangenaam mogelijk te houden en het ziekteverzuim daardoor zo laag mogelijk.

In dit kader heeft de directie van Meprofa de volgende beleidsdoelstellingen geformuleerd:

 • Het streven om de jaarlijkse Injury Frequency zo laag mogelijke te krijgen
 • Het voorkomen en/of zoveel mogelijk beperken van onveilige situaties en/of onveilige handelingen, waardoor persoonlijke letsel en materiële schade zou kunnen optreden;
 • Het continue doorvoeren van verbeteringen op het gebied van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn.

Milieu:

De zorg voor het milieu staat hoog in het vaandel. De primaire doelstelling is om op basis van de naleving van toepasselijke milieuwet- en regelgeving en de ISO 14001 normen in het managementsysteem bij alle werkzaamheden schade aan materieel en milieu te voorkomen. Daar waar toch afvalstoffen ontstaan, zullen deze op een verantwoorde wijze worden afgevoerd. Jaarlijks wordt een Milieuprogramma vastgesteld waarin een aantal meetbare doel- en taakstellingen worden opgenomen om de milieuaspecten die betrekking hebben op onze organisatie op de juiste wijze te beheersen.

In dit kader heeft de directie van Meprofa de volgende beleidsdoelstellingen geformuleerd:

 • implementatie van het ISO 14001 systeem
 • Het voorkomen van milieuschade;
 • Het terugdringen van het energieverbruik van de bedrijfsgebouwen;
 • Het bevorderen van milieu verantwoord gedrag op alle werklocaties.

Taalbelemmering:

De voertaal binnen het bedrijf is Nederlands. De communicatie over VGM-zaken dient zonder taalbelemmeringen mogelijk te zijn. Daarom stelt de directie dat alle medewerkers de Nederlandse taal of Engelse taal in voldoende mate in woord en geschrift beheersen.

Deze beleidsverklaring wordt één keer per 3 jaar herzien en geactualiseerd.

Heerhugowaard, april 2021

 

J.W. de Koekkoek

Directeur